Disclaimer

Website voorwaarden

NEXT motorreizen biedt u deze website en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder "informatie" verstaan wij alle teksten, fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

Aansprakelijkheid

NEXT motorreizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Er is veel zorg besteed aan de ontwerp en onderhoud van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecontroleerd. Dit betekent niet dat wij de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.NEXT motorreizen noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Gebruik voor persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt verkregen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Copyright.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan NEXT motorreizen. De gegevens die wij langs deze website van u ontvangen, worden administratief opgenomen in onze bestanden. Zij dienen uitsluitend om u de door u gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. NEXT motorreizen behoudt tevens het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de sites van NEXT motorreizen mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van NEXT motorreizen. Ingeschreven KVK Alkmaar; kvk-nummer: 56253885